Pravidlá ankety a marketingovej súťaže

 • 1. Usporiadateľom ankety a marketingovej súťaže je spoločnosť OKAY Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 35 825 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25493/B (ďalej len „Okay“). Účelom ankety a s ňou spojenej marketingovej súťaže je zlepšenie starostlivosti o zákazníka a služieb poskytovaných spoločnosťou Okay v súvislosti s predajom tovarov a služieb spoločnosti.
 • 2. Anketa bude realizovaná prostredníctvom internetu, na stránke www.anketa.okaysk.eu . Ankety sa môže zúčastniť každý zákazník spoločnosti Okay, ktorý zakúpi v niektorej z predajní spoločnosti Okay tovar a na pokladničnom doklade o kúpe tohto tovaru bude uvedený číselný kód. Číselný kód tvorí súčasne prihlasovací kód do ankety. Do ankety sa môže zákazník prihlásiť najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia nákupu vrátane.
 • 3. Do ankety sa môže s jedným prihlasovacím kódom prihlásiť iba jedna osoba, ktorá súčasne vyplní anketu. Ankety a/alebo marketingovej súťaže sa môže zákazník zúčastniť iba jeden krát. Opakované prihlasovanie do ankety, ani prihlasovanie viacerých osôb na jeden číselný kód nie je povolené a spoločnosť Okay je oprávnená všetky takéto anketové formuláre z ankety a marketingovej súťaže vylúčiť.
 • 4. Anketa sa považuje za riadne vyplnenú, ak je na každú z otázok uvedená riadna odpoveď, vrátane platnej e-mailovej adresy zákazníka / účastníka ankety.
 • 5. S účasťou na ankete je spojená marketingová súťaž o výhru: 300 eurovú darčekovú poukážku na nákup v predajniach OKAY Elektrospotrebiče , ktorú vyhráva každý desaťtisíci zákazník, ktorý splní tieto pravidlá ankety a marketingovej súťaže, najmä:
  a) riadne vyplní anketu, vrátane e-mailovej adresy,
  b) v čase vyplnenia ankety dosiahol vek 15 rokov,
  c) v čase vyplnenia ankety a počas ďalšej účasti v marketingovej súťaži nie je zamestnancom spoločnosti Okay,
  d) riadne a úplne vyplní a doručí výherný formulár v súlade s týmito pravidlami.
 • 6. Výhercovia budú o výhre v marketingovej súťaži informovaní prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu, ktorú uvedú v ankete a súčasne im bude zaslaný výherný formulár.
 • 7. Podmienkou na vyplatenie výhry výhercovi /bod 5d/ je, aby výherca riadne a úplne vyplnený výherný formulár (v tlačenej podobe) doručil na adresu uvedenú vo výhernom formulári, najneskôr do 30-tich dní odo dňa odoslania informačného e-mailu spoločnosťou Okay. V prípade, že výherca nedoručí spoločnosti Okay na uvedenú adresu a v uvedenej lehote riadne vyplnený výherný formulár so všetkými jeho náležitosťami, zaniká jeho právo na vyplatenie výhry. O ďalšom použití tejto výhry rozhodne spoločnosť Okay.
 • 8. Vo výhernom formulári musí byť riadne uvedené najmä:
  a) meno a priezvisko výhercu,
  b) dátum narodenia,
  c) číselný kód z pokladničného dokladu, ktorým sa prihlasoval do ankety,
  d) úradne osvedčený podpis výhercu (v prípade, že výherca nedovŕšil 18 rokov alebo nie je plne spôsobilý na právne úkony úradne osvedčený podpis jeho zákonného zástupcu).
 • 9. Ak sa ankety a marketingovej súťaže zúčastní osoba staršia ako 15 rokov, ktorá však nedovŕšila 18 rokov alebo z iného dôvodu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, výherný formulár musí byť podpísaný jej zákonným zástupcom, ktorý svojím podpisom súčasne potvrdí správnosť tam uvedených údajov a vyhlásení.
 • 10. Spoločnosti Okay musí byť doručený výherný formulár, na ktorom je originál úradného osvedčenia podpisu výhercu (alebo jeho zákonného zástupcu), nesmie to byť fotokópia ani scan úradného osvedčenia podpisu.
 • 11. Výhra bude výhercovi vyplatená prostredníctvom darčekovej poukážky Okay, v hodnote 300 €, ktorú môže použiť na nákup v predajni Okay elektrospotrebiče, podľa vlastného výberu.
 • 12. Účasťou v ankete a/alebo marketingovej súťaži zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s ich pravidlami a súčasne udeľuje spoločnosti Okay súhlas na spracovanie všetkých údajov uvedených v ankete na účely interného využitia spoločnosťou Okay. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom prevádzkovateľa súťaže a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií prevádzkovateľa na účastníkom uvedenú elektronickú adresu.
 • 13. Anketa a marketingová súťaž budú trvať od od 8. 6. 2009 do 31. 12. 2014, pričom usporiadateľ je oprávnený predĺžiť ich trvanie. Usporiadateľ je oprávnený aj počas trvania ankety a marketingovej súťaže meniť alebo dopĺňať ich pravidlá, pričom je povinný o tom primerane informovať.


KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30,126 Sk.